Analiza fundamentalna

Osoby, które chcą nie tylko grać na giełdzie, ale również mnożyć posiadane przez siebie środki finansowe, mogą próbować osiągać ten cel na wiele sposobów. Najbardziej naturalne wydaje się działanie intuicyjne, nikogo nie trzeba jednak przekonywać o tym, że na dłuższą metę może ono okazać się niebezpieczne. Znacznie lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie jednej z technik analizy rynku kapitałowego. Również one mają za zadanie prognozowanie przyszłych wydarzeń rynkowych, nie da się jednak ukryć, że przewidywania uzyskane za ich pośrednictwem są znacznie bardziej realistyczne niż te, z którymi mamy do czynienia bazując wyłącznie na naszych przeczuciach.

 
Analiza fundamentalna jest jedną z tych technik przewidywania zmian zachodzących na rynku kapitałowym, które cieszą się szczególnie dużą popularnością. Jej duże znaczenie to przede wszystkim skutek wieloletniej tradycji analizowania rynku w ten sposób, nie da się jednak ukryć, że popularność analizy fundamentalnej jest w dużej mierze wynikiem jej skuteczności. Podczas gdy analiza techniczna bada skutki, zadaniem analizy fundamentalnej jest określanie przyczyn tendencji, z którymi mamy do czynienia na rynku.

Szacowanie wartości, jaką może osiągnąć akcji danej spółki nie jest proste, analitycy fundamentalni biorą więc pod uwagę przynajmniej kilka czynników. Wśród nich największe znaczenie wydaje się mieć:

  • polityka fiskalna i monetarna,
  • zdarzenia polityczne i panujący aktualnie klimat ekonomiczny,
  • pozycja finansowa charakterystyczna dla analizowanej spółki,
  • a także sytuacja panująca w poszczególnych branżach, która może mieć wpływ na przyszłe zachowania tak właścicieli firmy, jak i jej kontrahentów.

Nietrudno domyślić się, że biorąca pod uwagę tak znaczącą liczbę czynników analiza fundamentalna nie należy do zadań prostych. Składa się zarówno z analizy otoczenia w skali makro, jak i z analizy sektorowej, na jej skuteczność wpływ mają jednak również analiza sytuacyjna spółki, jej analiza finansowa, a także wycena spółki. Więcej jest zresztą nie tylko czynników, które są brane pod uwagę, ale i informacji, które należy usystematyzować. O ile analiza techniczna bierze pod uwagę jedynie te wykresy, które pozwalają na prześledzenie reakcji rynku (zgodnie z założeniem, że rynek dyskontuje wszystko), o tyle analityk fundamentalny stara się poddawać obróbce także prospekty emisyjne, raporty roczne oraz okresowe, różnorodne analizy rynkowe, informacje ekonomiczne, które napływają z otoczenia spółki, a nawet dane, które można uzyskać w trakcie spotkania z osobami tworzącymi zarząd analizowanych spółek.

 

Aby analiza fundamentalna miała sens i prowadziła do wniosków, które można wykorzystać w praktyce, konieczne stało się usystematyzowanie narzędzi, które wykorzystuje. Za najważniejsze została uznana analiza wskaźnikowa, która pozwala na wskazanie tych spółek, w przypadku których nastąpiło obniżenie się kursów. Tak analizą fundamentalną, jak i analizą techniczną zajmują się na ogół zawodowi analitycy giełdowi. Coraz bardziej powszechny dostęp do Internetu sprawia jednak, że jej podstawy mogą poznać także indywidualni gracze, którzy również mogą próbować swoich sił przewidując zachowania akcji spółek giełdowych w bliższej i dalszej przyszłości.

Co ciekawe, analiza techniczna i fundamentalna wcale nie znajdują się w opozycji do siebie. Podczas gdy ta druga mówi nam o tym, w jakie akcje inwestować, a których unikać, analityk techniczny jest w stanie dostarczyć nam informacji dotyczących tego, który moment jest najlepszy.