Najważniejsze indeksy GPW

Jedna z najlepiej znanych nam definicji indeksu giełdowego mówi, że jest to miernik stanu rynku, który zazwyczaj wyraża się jako średnia cena akcji określonej grupy spółek. Indeksy giełdowe różnią się między sobą w zależności od tego, jak bardzo zaawansowana w swoim rozwoju jest sama giełda, nie bez znaczenia wydaje się zaś jej wpływ na gospodarkę kraju, w którym wspomniana giełda funkcjonuje. Nie każdy gracz musi przy tym być zorientowany w tym, jak prezentują się wszystkie indeksy giełdowe, zazwyczaj koncentruje się bowiem na akcja kilku, a maksymalnie kilkunastu spółek.

 
Wprowadzenie indeksów giełdowych wydaje się być koniecznością, nie powinniśmy bowiem zapominać o tym, że na przeciętnej giełdzie mamy do czynienia już nawet nie z kilkuset, ale z kilkoma tysiącami spółek. Nawet osoby o szczególnych zdolnościach analitycznych nie są w stanie śledzić wszystkich notowań, indeksy giełdowe pozwalają więc ocenić ogólną sytuację rynkową. Oczywiście, indeksy giełdowe nie należą do narzędzi, którym należy ufać bezgranicznie. Nie wolno w związku z tym zapominać, że są one tworami sztucznymi i nie jest możliwa sytuacja, w której obejmowałby całość danego rynku. Nie wszystkie firmy działające na jego obszarze są notowane na giełdzie, indeks zawsze mówi nam więc o określonej próbce, a nie o całości zagadnienia.

 

Również polska Giełda Papierów Wartościowych jest instytucją na tyle dobrze rozwiniętą, że tworzenie indeksów giełdowych jest w jej przypadku koniecznością. Co więcej, informacje na ich temat są przyjmowane z bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko w naszym kraju. Być może nie mają one tak dużego znaczenia, jak najważniejszy indeks giełdowy świata – Średnia Przemysłowa Dow Jones, polskie indeksy mają jednak duże znaczenie tak dla sposobu interpretowania zmian zachodzących w polskiej gospodarce, jak iw całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Indeks WIG

Najważniejszym indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wydaje się być WIG – Warszawski Indeks Główny. Jest on indeksem obejmującym wszystkie podmioty rynku podstawowego, które były notowane na giełdzie na koniec kwartału. Jest to tak zwany indeks ważony kapitalizacją spółek, podczas jego tworzenia przyjmuje się przy tym zasadę mówiącą o tym, że możliwy udział jednej spółki w indeksie WIG to maksymalnie 10 procent, a pojedynczej branży – 30 procent tak zwanej wartości portfelu indeksu. WIG uwzględnia zarówno dywidendy, jak i prawa poboru, zaliczany jest więc do grupy tak zwanych indeksów dochodowych.

Indeks WIG20

Indeks WIG20 tworzony jest na nieco innych zasadach, inne też jest jego przeznaczenie. Ponieważ nie uwzględnia zarówno dywidend, jak i praw poboru zaliczany jest do grupy indeksów cenowych, na uwagę zasługuje zaś i to, że obliczenia są wykonywane dla mniejszej grupy firm. Indeks ten obejmuje 20 najważniejszych spółek notowanych na rynku podstawowym, same spółki trafiają zaś do niego tak w oparciu o kapitalizację, jak i o wysokość ich udziału w obrotach giełdy rozumianej jako całość. To właśnie na nim najczęściej koncentruje się uwaga inwestorów, a większe wahania indeksu WIG20 są żywo komentowane nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

mWIG40 oraz mWIG80

Nie są to jedyne indeksy, z którymi mamy do czynienia na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście indeks średnich spółek mWIG40 oraz indeks małych spółek mWIG80 (kiedyś był to tak zwany indeks WIRR). Analitycy rynkowi dużą wagę przywiązują także do tak zwanych subindeksów sektorowych, to bowiem na ich podstawie można określać, w jakiej kondycji znajdują się poszczególne sektory krajowej gospodarce i na ile zasadne jest inwestowanie w nie.